Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Laan in den Drink’ en het besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Maastricht, sectie S, nummer 129.

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maastricht, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Laan in den Drink’ en het besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder, Maastricht, sectie S, nummer 129..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Maastricht maken de tervisielegging van de volgende stukken bekend: 1.Het op 28 november 2023 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Zorgcomplex Laan in den Drink’. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt de realisatie van de woonzorglocatie met 24 zorgwooneenheden voor mensen met dementie (24 uurs zorg) aan de Laan in den Drink planologisch/juridisch mogelijk. Ten opzichte van het ontwerp hebben enkele ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De wijzigingen hebben betrekking op de planregels: artikel 4.1. sub a. ‘maatschappelijke voorzieningen’ vervalt en artikel 4.1. sub b tot en met sub g wordt vernummerd naar artikel 4.1. sub a tot en met f. 2.Het besluit betreffende de hogere waarde(n) ingevolge de Wet geluidhinder verleend op 27 november 2023 door het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van wegverkeerslawaai. Het besluit is bekend met zaaknummer 332586. Het besluit is ongewijzigd t.o.v. het ontwerp. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Inzien: Met ingang van donderdag 7 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2024 liggen de besluiten met bijbehorende stukken ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht. Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar gesteld op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en is opvraagbaar met het identificatienummer NL.IMRO.0935.bpZorgcomplexLidD-vg01. Het besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder is tijdens de termijn tervisielegging digitaal in te zien op www.officielebekendmakingen.nl bij ‘Extra informatie’. Bent u niet in de gelegenheid om de stukken digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). Beroepsmogelijkheid Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit ‘hogere waarde(n) Wet geluidhinder’ kan binnen zes weken, ingaande op de dag nadat het ter inzage ligt, (van vrijdag 8 december 2023 tot en met donderdag 18 januari 2023), beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door: 1.belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn; 2.niet-belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen of niet tijdig een zienswijze te hebben ingediend; Ingevolge artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht dient het beroepschrift te worden ondertekend en dient het tenminste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep. Ingeval een dergelijk beroepschrift wordt ingediend, is op grond van artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep en/of een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Inleiding/inloggen. Inwerkingtreding en onherroepelijk worden. De dag volgend op de dag waarop de beroepstermijn afloopt treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. De dag volgend op de dag waarop de beroepstermijn afloopt wordt het bestemmingsplan onherroepelijk als er binnen de periode van tervisielegging geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien er wel een (of meerdere) beroepschrift is ingediend wordt het plan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroepschrift. Maastricht, 6 december 2023 Burgemeester en wethouders van Maastricht, De Secretaris, De Burgemeester,

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 07-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. 34506d5723f36cdd6c301fba926ab728

Gerelateerde berichten