Gemeente Maastricht, Kasteel Holtmeulenstraat 10, tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Drie nieuwbouwwoningen Kasteel Holtmeulenstraat’ en het ontwerpbesluit Hogere waarde(n) Wet geluidhinder sectie G, nummer 4376.

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maastricht, Kasteel Holtmeulenstraat 10, tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan ‘Drie nieuwbouwwoningen Kasteel Holtmeulenstraat’ en het ontwerpbesluit Hogere waarde(n) Wet geluidhinder sectie G, nummer 4376..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht maken bekend dat zij gedurende zes weken de volgende stukken ter inzage leggen: 1.het ontwerp-bestemmingsplan ‘Drie nieuwbouwwoningen Kasteel Holtmeulenstraat 10’ perceel Maastricht, sectie G, nummer 4376. Het ontwerp-bestemmingsplan is opgesteld om het voornemen tot sloop van een bestaande bedrijfshal en de bouw van 3 woningen in de prijsklasse middenhuur aan de Kasteel Holtmeulenstraat 10, planologisch en juridisch mogelijk te maken. Het plan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Maastricht Noordoost’ waardoor een herziening voor deze locatie nodig is. 2.het ontwerp-besluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder inzake Maastricht, sectie G, nummer 4376. Het plan moet getoetst worden aan de uitgangspunten en normstelling uit de Wet geluidhinder. Het plangebied ligt binnen de geluidzone van Meerssenerweg en van het spoortracé Maastricht–Lutterade en ondervindt een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai en Railverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Daarom wordt tevens een procedure ingevolge de Wet geluidhinder gevolgd. Het ontwerpbesluit is bekend met referentienummer 539984. Anterieure overeenkomst Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat ter uitvoering van artikel 6.24 Wet op de ruimtelijke ordening een anterieure overeenkomst is gesloten met de initiatiefnemer over het perceel (achtererf) van de Kasteel Holtmeulenstraat 10, sectie G, nummer 4376. -Een zakelijke omschrijving van deze overeenkomst is opvraagbaar bij Team Vastgoed via post@maastricht.nl -Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. M.e.r.-beoordeling Een vormvrije m.e.r.-beoordeling is niet nodig voor dit plan, omdat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Inzien: Met ingang van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 liggen het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder met alle bijbehorende stukken tijdens kantooruren ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht. Digitaal is het ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen opvraagbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de identificatiecode NL.IMRO.0935.BPKHoltmeulenstr-ow01 Het ontwerpbesluit hogere waarde(n) Wet geluidhinder is tijdens de termijn tervisielegging digitaal in te zien op www.officielebekendmakingen.nl bij ‘Extra informatie’. Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). Schriftelijke zienswijze Binnen de termijn van terinzagelegging kunt u als volgt schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen. De schriftelijke zienswijzen moeten zijn voorzien van naam, dagtekening, handtekening, motivering en onder vermelding het onderwerp: 1.Richt uw zienswijze betreffende het ontwerp-bestemmingsplan, ‘Drie nieuwbouwwoningen K. Holtmeulenstraat, zaaknummer 492083’ aan de gemeenteraad; 2.Richt uw zienswijze betreffende het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder onder vermelding van ‘ontwerpbesluit Wgh Drie nieuwbouwwoningen K.Holtmeulenstraat 10, zaaknummer 539984’aan het college van burgemeester en wethouders; U kunt uw zienswijze toesturen per post aan gemeente Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht of per e-mail via post@maastricht.nl  Mondelinge zienswijze Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de termijn van tervisielegging een afspraak maken met de bestemmingsplanjurist via telefoonnummer 043-3506239 of (indien niet bereikbaar) via 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). U kunt ook een mail sturen naar post@maastricht t.a.v. team CERK met als onderwerp ‘terugbelverzoek mondelinge zienswijze ontwerp-bestemmingsplan K.Holtmeulenstraat 10, zaaknummer 492083’ of ‘ontwerpbesluit Hwg K.Holtmeulenstraat 10, zaaknummer 539984’. Wij verzoeken u om uw naam en telefoonnummer in de mail te vermelden. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken. Maastricht, 20 december 2023. Burgemeester en wethouders van Maastricht, De secretaris, De Burgemeester,

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 21-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. 611d48b55cc57a978eead0a1adbb4fe2

Gerelateerde berichten