Gemeente Maastricht, Widelanken en Craiantstraat, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Widelanken Noord'.

DeMaastrichtgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Maastricht, Widelanken en Craiantstraat, tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Widelanken Noord'..

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht maken bekend dat zij hebben besloten om op 24 oktober 2023 het bestemmingsplan ‘Widelanken Noord’ vast te stellen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het plan niet gewijzigd. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal is verzekerd door het afsluiten van een anterieure overeenkomst met Woningstichting Servatius betreffende de 2e fase Widelanken en Craiantstraat. Het vastgestelde bestemmingsplan richt zich uitsluitend op de tweede fase ‘Widelanken en Craiantstraat’ waar 53 nieuwe woningen - waarvan 35 woningen gestapelde sociale huur en 18 woningen grondgebonden koop- zullen worden gerealiseerd. Voor de eerste fase betreffende ‘Widelanken en Criekenput’ werd reeds op 16 juni 2020 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Widelanken Noord’ maakt net zoals het in 2020 vastgestelde plan ‘Widelanken Zuid’ de herstructureringsplannen van Servatius Wonen en Vastgoed juridisch en planologisch mogelijk. Op basis van de in de plantoelichting opgenomen vormvrije m.e.r.-beoordeling is geen milieueffectrapport (MER) voor het bestemmingsplan “Widelanken Noord” opgesteld, omdat de activiteiten die het genoemde bestemmingsplan mogelijk maken geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Inzien: Met ingang van donderdag 9 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023 liggen het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage aan het GemeenteLoket, Mosae Forum 10, Maastricht. Digitaal zijn de stukken te raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van de volgende identificatiecode: NL.IMRO.0935.bpwidelankennoord-vg01 Bent u niet in de gelegenheid om het plan digitaal in te zien of heeft u hulp nodig? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. Dat kan digitaal via https://gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/inzage-bestemmingsplan of telefonisch via 14 043 (vanuit het buitenland 31 43 350 4040). Beroepsmogelijkheid Tegen dit besluit kan binnen zes weken, ingaande op de dag nadat het ter inzage ligt, (van vrijdag 10 november 2023 tot en met donderdag 21 december 2023) beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door: 1.belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn; 2.niet-belanghebbenden die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend; 3.niet-belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen of niet tijdig een zienswijze te hebben ingediend; Ingevolge artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht dient het beroepschrift te worden ondertekend en dient het tenminste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; d. de gronden van het beroep. Ingeval een dergelijk beroepschrift wordt ingediend, is op grond van artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep en/of een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden Digitaal loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Inleiding/inloggen. Inwerkingtreding en onherroepelijk worden. De dag volgend op de dag waarop de beroepstermijn afloopt treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. De dag volgend op de dag waarop de beroepstermijn afloopt wordt het bestemmingsplan onherroepelijk als er binnen de periode van tervisielegging geen beroep is ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien er wel een (of meerdere) beroepschrift is ingediend wordt het plan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroepschrift. Maastricht, 8 november 2023 Burgemeester en wethouders van Maastricht, De secretaris, G.J.C. Kusters De Burgemeester, W.A.G. Hillenaar

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deMaastrichtgids.nl op 09-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Maastricht, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deMaastrichtgids.nl
Redactie deMaastrichtgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Maastricht
  2. d16f51fe1e2e5e7bd82eb73a0dbfa830

Gerelateerde berichten